Veelgestelde vragen

Wat is psychotherapie?

Psychotherapie is een effectieve gespreksbehandelmethode voor psychische problemen en stoornissen. Ik zie psychotherapie als een wandeling waarbij de psychotherapeut een periode met je oploopt in het leven. Hierbij wordt stilgestaan bij de lastige dingen in je dagelijkse leven, vooral bij die waar je regelmatig tegen aan loopt. Deze klachten blijken vaak niet op zich te staan en bij verder onderzoek naar de betekenis en functie hiervan kan dit nieuwe manieren van gedrag of beleven tot gevolg hebben. Wanneer mogelijk laten we ons leiden door de hiervoor opgezette richtlijnen vanuit de GGZ, maar vaak is ook maatwerk hiervoor nodig.
Doel van psychotherapie is het verminderen van psychische klachten of beter hanteerbaar maken. Hierbij is inzet van de cliënt heel belangrijk, wat voor een cliënt vaak een hard werken betekent.

Hoe aanmelden?

Bij het eerste gesprek is het van belang dat u het volgende meeneemt:
– identiteitsbewijs
– verwijzing huisarts, bedrijfsarts of GGZ-instelling

Op de verwijsbrief moeten onderstaande gegevens staan om deze vergoed te krijgen bij de zorgverzekeraar:
– Verwijzing naar Basis-GGZ of Gespecialiseerde GGZ
– Vermoeden van een DSM-stoornis
– AGB-code van de huisarts
– Datum, voor aanvang van de behandelafspraak

Transparantie:

We streven naar openheid en transparantie. Dit komt tot uitdrukking in een verslaglegging en duidelijk geformuleerde behandeldoelen. Om goede zorg te verlenen is regelmatig overleg met andere betrokkenen (praktijkondersteuner, huisarts, bedrijfsarts of andere hulpverlener) gewenst. Dat wat wordt overlegd, wordt met u doorgesproken en vindt pas plaats na uw toestemming hiervoor.

Wat te doen bij crisis:

Als vrijgevestigde praktijk zijn wij onvoldoende toegerust om in acute (crisis)situaties te kunnen bieden wat er nodig is. Wanneer de klachten of problemen zo hoog zijn opgelopen dat er acuut hulp nodig is, dan is het van belang om contact op te nemen met uw eigen huisarts of huisartsenpost: tel. 085 079 1110.

Wat bij vakantie of ziekte behandelaar:

Waarneming zal dan plaatsvinden door een collega. Wanneer er problemen zijn die niet kunnen wachten, kunt u mij bellen en hoort u op de voicemail wie de waarneming zal doen, inclusief telefoonnummer.

Wat zijn uw rechten en plichten en die van de psycholoog/psychotherapeut?:

De vrijgevestigde psycholoog/psychotherapeut is verplicht zich te houden aan bepaalde regels. Hiervoor zijn regels opgesteld in de Beroepscode voor psychotherapeuten. Verder gelden een aantal wetten waarin de rechten en plichten van zorgaanbieders en patiënten zijn vastgelegd, waaronder de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst), de BIG (Wet op beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg).

Ik ben aangesloten bij de LVVP, Landelijke Vereniging Vrijgevestigde Psychotherapeuten / Psychologen.
De LVVP heeft een klachtenregelement en een geschillencommissie.Wanneer u een klacht heeft waar we samen niet uit komen kunt u hier terecht.

Klachtencommissie LVVP
mr N. van den Burg
Postbus 13086
3507 LB Utrecht
Tel.nr. LVVP: 030-2364338

Voor info

Geheimhouding en bescherming van persoonsgegevens:

Alles wat u uw behandelaar vertelt, is vertrouwelijk. Alleen met toestemming kan, wanneer dit gewenst is, dit worden gedeeld met collega-psychologen of artsen, welke ook zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht.
De psycholoog/psychotherapeut moet zorgen dat uw persoonsgegevens veilig zijn opgeslagen, zowel digitaal als op papier. Die eis komt voort uit de nieuwe Europese privacywet, de AVG. Uw behandelaar moet in een privacystatement aangeven hoe hij de beveiliging van uw persoonsgegevens heeft geregeld. U kunt deze vinden op de website.

Uw dossier:

Uw behandelaar is verplicht een dossier bij te houden over het verloop van de therapie. Een goede verslaglegging is onderdeel van een professionele werkwijze. U mag uw dossier inzien en eventueel fotokopieën maken. Ook mag u een eigen verklaring aan uw dossier toevoegen. Ten slotte heeft u het recht uw dossier of delen daarvan te laten vernietigen. De behandelaar is verplicht uw dossier zorgvuldig te bewaren, tot twintig jaar nadat de therapie is afgesloten.