Kwaliteitsstatuut

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden:

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis- ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie
1. Gegevens ggz-aanbieder Naam regiebehandelaar: C. Doornhein BIG-registraties: 49033486616
Overige kwalificaties: Eerstelijnspsycholoog, EMDR-therapeut (vervolgcursus), VGCT-opleiding Basisopleiding: klinische en gezondheidspsychologie; neuropsychologie
AGB-code persoonlijk: 94002406
Praktijk informatie 1
Naam praktijk: Psychologenpraktijk Doornhein E-mailadres: cdoornhein@planet.nl
KvK nummer: 08199048
Website: psychologenpraktijkdoornhein.nl AGB-code praktijk: 94001996

2. Werkzaam in: de generalistische basis-ggz de gespecialiseerde-ggz

3. Aandachtsgebieden
Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):
Problematiek/klachten op breed psychologisch vlak, waaronder
– angst- en schuldgevoelens (angststoornis)
– somberheid en depressieve klachten (depressieve stoornis)
– persoonlijkheidsproblematiek
– lichamelijke klachten waarvoor geen lichamelijke oorzaak is gevonden (somatoforme stoornis)
– verslavingsproblematiek
– gedachten die steeds terugkeren en die je niet onder controle hebt (dwangstoornis)
– problemen die samenhangen met de levensfase, zoals volwassen worden, kinderen krijgen, ouder worden
– problemen in parter- en familierelaties en vriendschappen
– ingrijpende en traumatische gebeurtenissen verwerken/verminderen
– problemen met werk, studie of werkloosheid
– identiteitsproblemen
– psychische problemen die samenhangen met geloofs- en zingevingsvragen
– cognitieve functiestoornissen (neuropsych. st.)
– problemen in de impulsbeheersing

Hierbij maak ik gebruik van diverse therapeutische behandelmethoden zoals cognitieve gedragstherapie, integratieve psychotherapie, inzichtgevende therapie, EMDR, schematherapie en systeemtherapie.

4. Samenstelling van de praktijk
Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en BIGregistraties van regiebehandelaren):
Medewerker 1 C. Doornhein, BIG-registratienummer: 29033486625 GZ-psycholoog
Medewerker 2 C. Doornhein, BIG-registratienummer: 49033486616 Psychotherapeut

5. Professioneel netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en) collega-psychologen en -psychotherapeuten, ggz-instellingen, zorggroep(en)
5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest frequent, samen met
– Huisartsenpraktijk Peters, Beekbergen Huisartsencentrum Welgelegen, Apeldoorn
– mw. B. Laurens, psychotherapeut, BIG-nr 79066122716 mw. C. Boddendijk, psychotherapeut, BIG-nr 49048038816
– mw. J.M.. Oostendorp, psychotherapeut, BIG-nr 99059089216 mw. K. Schrage, psychotherapeut, BIG-nr 89043163616
– dhr. H. Geerling, GZ-psycholoog, BIG-nr 09913862925
– Psyzorggroep Overgelder, netwerk psychologen/psychotherapeuten Gelderland
5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
medicatiebehandeling als aanvulling bij psychiater specifieke diagnostiek bij psychiater intercollegiaal overleg met genoemde disciplines
– indicatiebespreking over diagnose en behandeling met collega-psychologen door en terugverwijzing huisartsen of GGZ-instellingen
– bij crisisinterventie met arts of GGZ-instelling
5d. Patiënten kunnen voor een crisis buiten openingstijden (avond/nacht/weekend)terecht bij de huisarts of huisartsenpost, die zo nodig kan doorverwijzen naar de crisisdienst. Bij een crisis overdag of wanneer een crisis te verwachten is, kunnen patiënten bij mij terecht en vindt mogelijk doorverwijzing plaats en/of worden individuele crisiscontactafspraken gemaakt.
5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH? Ja, welke: Vanuit Psyzorggroep Overgelder, welke afspraken heeft met afspraken heeft met GGNet, GGZ de Gelderse vallei, SEZ en huisartsenzorg.

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar? Ja
Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is: Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: http://psychologenpraktijkdoornhein.nl/vergoedingen/http://www.eliagg.nl/over- eliagg/therapeuten/cees-doornhein

7. Behandeltarieven:
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te vinden: Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en no- show tarief: http://www.eliagg.nl/over-eliagg/tarieven en http://psychologenpraktijkdoornhein.nl/vergoedingen/

8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
– Intervisie Visitatie
– Bij- en nascholing
– De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website: https://www.lvvp.info/lid-detail/1791/Doornhein

9. Klachten- en geschillenregeling
9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):
Dit wordt geregeld via de LVVP (per januari 2017)
Klachtencommissie LVVP; t.a.v. mr. N. van den Burg Postbus 13086; 3507 LB Utrecht
Link naar website: https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar
9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij
Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten: LVVP: klachtencommissie-lvvp@kbsadvocaten.nl
NIP

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:
P.G. Smits, GZ-psycholoog/psychotherapeut
H. Geerling, GZ-psycholoog
10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten

II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt:
11. Wachttijd voor intake en behandeling: Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van toepassing- per diagnose.
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: http://psychologenpraktijkdoornhein.nl/wachttijd/

12. Aanmelding en intake
12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt): De cliënt kan zich telefonisch of via de mail aanmelden. Informatie aan cliënt, beantwoording van vragen worden door mij afgehandeld. Er wordt zo mogelijk een eerste intakegesprek met kennismaking gepland, waarbij ook het belang van de aanwezigheid van een verwijsbrief wordt benoemd. In dit eerste face tot face gesprek wordt besloten of de intake of start van behandeling wordt voortgezet. Zowel de intake als behandeling worden door mij uitgevoerd. De communicatie met cliënt rond de aanmelding vindt telefonisch en/of via de mail plaats.
12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):Ja

13. Diagnostiek
13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door C. Doornhein
Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving
9401 gz-psycholoog, 1e lijn
9402 Psychotherapeut
9406 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz: Kwalificatie Omschrijving 9402 Psychotherapeut
13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?: Doorgaans niet, maar incidenteel de GZ-psycholoog i.o. of de psychiater. Een GZ-psycholoog i.o. wordt incidenteel ingezet voor een uitgebreid psychologisch onderzoek. De psychiater wordt een enkele maal betrokken in het proces wanneer psychiatrische diagnostiek en/of (parallel aan het psychologische traject) een medicamenteuze behandeling van aanvullende waarde is.

14. Behandeling
14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door C. Doornhein
Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving
9401 gz-psycholoog, 1e lijn
9402 Psychotherapeut
9406 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz: Kwalificatie Omschrijving 9402 Psychotherapeut

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is C. Doornhein
Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving
9401 gz-psycholoog, 1e lijn
9402 Psychotherapeut
9406 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz: Kwalificatie Omschrijving 9402 Psychotherapeut
14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt).
14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft.
14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt: Het behandelplan wordt met de cliënt besproken. De voortgang wordt besproken per 3 maanden, of eerder als de cliënt dat wenst en aan het einde van de behandeling.
14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM): Iedere 3 maand wordt een ROM-meting aangeboden (OQ45-2), en wanneer ingevuld wordt deze besproken met de cliënt. Daarnaast is dat het moment van tussenevaluatie, waarin het behandelplan en voortgang worden besproken.
14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG): Link naar overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM- gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):
14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor: Om de 3 maanden, gekoppeld aan de ROM-meting.
14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier: Tevredenheid van cliënt wordt gemeten aan het eind van de behandeling via een schriftelijke vragenlijst.

15. Afsluiting/nazorg
15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen.
15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt:Ja
15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer.
Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:

16. Omgang met patientgegevens
16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals.
16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle).
16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS.

III. Ondertekening
Naam: C. Doornhein Plaats: Apeldoorn Datum: 09-03-2019
Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld.